நிதி மற்றும் குத்தகை கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின் முறைகேடுகளை கண்டறிய மூவர் கொண்ட குழு மத்திய வங்கியால் நியமனம்:


நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகன குத்தகைக் கடன் நிறுவனங்களில் இடம்பெறும் முறைகேடுகள் மற்றும் சட்டவிரோதச் செயற்பாடுகளைக் கண்டறிந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பேராசிரியர் டப்ளியு. டி. லக்ஷ்மன் குழு ஒன்றை நியமித்துள்ளார்.

எனது சட்டத்துறை பணிப்பாளர் நாயகம் சட்டத்தரணி ஹரிகுப்த ரோஹணதீர இந்த குழுவின் தலைவராகச் செயற்படுவதுடன், இலங்கை மத்திய வங்கியின் சட்டத்துறை பணிப்பாளர் கே. ஜி. பி. சிறிகுமார மற்றும் மத்திய வங்கியின் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களை முகாமைத்துவம் செய்யும் பிரிவின் பணிப்பாளர் ஜே. பி. கம்லத் ஆகியோர் ஏனைய உறுப்பினர்கள் அவர்.
குறிப்பாக - மத்திய வங்கியில் பதிவு செய்யப்படாத நிதி நிறுவனங்களின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் நிதி மற்றும் வாகன குத்தகைக் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும்,
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிதி நிறுவனங்களினால் கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேற்கொள்கின்றபோது இடம்பெறும் சமூகம் அங்கீகரிக்காத செயற்பாடுகள் மற்றும் இவை எவ்வாறு முகாமைத்துவம் செய்யப்படுகின்றன என்பது தொடர்பாகவும் கண்டறிவதுடன்,
அவை தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குமாறும் இந்த குழுவிடம் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழு, தனது அறிக்கையை - 14 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதுடன்,
வங்கித்துறை மற்றும் சட்டத்துறை நிபுணர்கள், மற்றும் தொழில் வல்லுனர்களைத் தொடர்புகொண்டு - இந்த அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு அவர்களது துறைசார் நிபுணத்துவ உதவிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் மத்திய வங்கி ஆளுநரினால் இந்த குழுவிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.