சீனி பதுக்கலில் ஈடுபட்ட நிறுவனங்களின் விபரம்

  • Pyramid Wilmar Company - முத்துராஜவெல - 6,200மெட்ரிக் தொன்
  • Global Trading Company -   809/5, நீர்கொழும்பு வீதி, மாபோல, வத்தளை-  4,800 மெட்ரிக் தொன்.
  • Global Trading Company -  242, உஸ்வெட்டகெய்யாவ, வத்தளை -  4100மெட்ரிக் தொன்.
  • Wilson Trading Company - (களஞ்சியசாலைத் தொகுதி 04) - 14,000மெட்ரிக் தொன்.
  • R.G. Stores -  ஹுணுபிட்டிய வீதி, கிரிபத்கொட  - 800மெட்ரிக் தொன்.

மொத்தம் 29,900 மெட்ரிக் தொன் சீனி. இவை 2021-09-01இல் அரசுடமையாக்கப்பட்டுள்ளது.