இது காபூலில் முற்றிலும் மாறுபட்ட படம், அங்கு பெண்கள் வீட்டில் தலிபான் ஆட்சியில் தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றி பயந்து கொண்டிருந்த நிலையில், ஒரு பெண் தொகுப்பாளர் ஆப்கானிஸ்தான் தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் தலிபான் அதிகாரியை பேட்டி காண்கின்றார். 2021/08/17