அல் ஹாஜ். பீ. எம். ஜலால்தீன் என்பவர் மிகவும் சுவாரஸ்யமாகனவரும் மரநடுகையில் அதீத ஈடுபாடும் காட்டுபவர்.

இவருடைய தோட்டத்தில் பற்பல அரிதான மரங்கள் கானப்பட்டாலும் ஒரே மரத்தில் ஒரு தோட்டமே கானப்படுவதானது பார்ப்போரை அதிசயிக்க வைக்கிறது. கனிதராத மலட்டு மாமரத்தில் 12 ரக வித்தியாசமான மாவினங்களை ஒட்டுற்பத்தி செய்து சாதனை படைத்துள்ளார். அதில் அளவிலும் நிறத்திலும் பச்சை இன திராட்சையை ஒத்த வடிவில் குலைகுலையாக தொங்கும் அபூர்வ ரக மாங்கனிகளும் உள்ளன.

தற்கால விவசாயிகளுக்கு மிகச் சிறந்த முன்னுதாரணமாக இந்த சாதனை திகழ்வதோடு, ஏனையோருக்கு தூண்டுதலாகவும் அமையும் எனலாம்.