08-06-2020 நாளை ஈடுபடவிருக்கும் புகையிரதங்கள்...காங்கேசந்துறை - கொழும்பு சேவை

* 5.30 AM உத்தரதேவி (கடுகதி)
* 09.30 AM யாழ்தேவி
*18.45 PM இரவு தபால் புகையிரதம்
கொழும்பு - காங்கேசந்துறை சேவை
*06.35 AM யாழ்தேவி
*11.50 AM உத்தரதேவி (கடுகதி)
*15.55 PM ஸ்ரீதேவி (கடுகதி)
*21.00 PM இரவு தபால் புகையிரதம்